รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี (1ธ.ค.65)