รับสมัครข้าราชการเข้ารับกาารประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ (12 ก.พ.67)