รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (9พ.ค.61)