รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (28พ.ย.66)