ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 36