รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (1พ.ค.61)