รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และพนักงานธุรการ (27ก.ย.66)