รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ (18พ.ค.66)