รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) (10พ.ย.66)