รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (15ธ.ค.66)