รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี (27ม.ค.64)