ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการออกซิเจนเหลว จำนวนประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร