ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา CBC จำนวน 420,693 รายงานผล