ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือดพร้อมแผ่นทดสอบ จำนวน 3 รายการ