ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔๕ รายการ