ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง