วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 2560

วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม ของทุกปเปนวันคลายวันเกิดของ มีสฟลอเรนซไนติงเกล นับเปนปฐมบูรพาจารยของวิชาชีพพยาบาลของโลก โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีวันพยาบาลสากล โดย นพ.อนันตกมลเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสระบุรีเปนประธาน และ อาจารยประหยัด พึ่งทิม หัวหนาพยาบาล กลาวรายงาน เสร็จพิธีชมนิทรรศการ มีพยาบาลและผูบริหารรวมพิธีจํานวนมาก เมื่อ วันที่11 พฤษภาคม 2560