วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

          “โรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงชั้นนำระดับชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒาสู่ Digital Healthcare และสร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพ”

 • พันธกิจ (Mission)
  1. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงและศูนย์ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
  2. เป็นสูนย์กลางในการพัฒนากลไกเพื่อสนับสุนเครือข่ายการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
  3. เป็นสถาบันผลิตและฝึกอบรมแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคคลากรทางการแพทย์ของภาคกลาง
  4. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประชาชนและยกระดับองค์กรสู่ Digital healthcare

   โรงพยาบาลสระบุรี มีภารกิจให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการดังนี้

 1. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพครอบคลุมในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
 2. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงใน 5 ด้าน ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจและหลอดเลือด สาขาทารกแรกเกิด และ สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ
 3. เป็นสถาบันร่วมผลิตและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 • คำนิยมหน่วยงาน

        “เราเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลจะมีคุณภาพที่ยั่งยืนได้ต้องมุ่งเน้น

 1. ผู้ใช้บริการ
 2. ประสิทธิภาพของทีม
 3. การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. ความสุขและความพึงพอใจในงาน
 • คำนิยมหน่วยงาน

        “โรงพยาบาลมาตรฐาน บริการชุมชนเสมอภาคทุกคน ประชาชนปลอดภัย”