เป้าประสงค์ (Goal)

ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

          “โรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงชั้นนำระดับชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒาสู่ Digital Healthcare และสร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพ”

  • พันธกิจ (Mission)
    1. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงและศูนย์ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
    2. เป็นสูนย์กลางในการพัฒนากลไกเพื่อสนับสุนเครือข่ายการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
    3. เป็นสถาบันผลิตและฝึกอบรมแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคคลากรทางการแพทย์ของภาคกลาง
    4. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับประชาชนและยกระดับองค์กรสู่ Digital healthcare

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)

             1.  ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการตติยภูมิระดับสูงและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ให้เป็นระดับ 1 ชั้นนำระดับประเทศ
             2. พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร (smart hospital) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
             3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพของประชาชน
             4. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสุขภาพของประชาชนและบุคลากร (Safety culture & 2P safety)
ยกระดับสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง (high performance organization)
             5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ร่วมแรงร่วมใจ   ใส่ใจทุกคน   พัฒนาตนต่อเนื่อง