วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

          “เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ”

 • พันธกิจ (Mission)

   โรงพยาบาลสระบุรี มีภารกิจให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการดังนี้

 1. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพครอบคลุมในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ
 2. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงใน 5 ด้าน ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขามะเร็ง สาขาหัวใจและหลอดเลือด สาขาทารกแรกเกิด และ สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ
 3. เป็นสถาบันร่วมผลิตและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข
 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 • คำนิยมหน่วยงาน

        “เราเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลจะมีคุณภาพที่ยั่งยืนได้ต้องมุ่งเน้น

 1. ผู้ใช้บริการ
 2. ประสิทธิภาพของทีม
 3. การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. ความสุขและความพึงพอใจในงาน

 • คำนิยมหน่วยงาน

        “โรงพยาบาลมาตรฐาน บริการชุมชนเสมอภาคทุกคน ประชาชนปลอดภัย”