ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสระบุรี

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไต