ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี

จัดพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 21

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2566