ห้องตรวจศัลยกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2)

วัน ศัลย์ฯทั่วไป
8.30-12.00น.
คลินิคพิเศษ
8.30-12.00น.
ศัลย์ฯทั่วไป
13.00-16.00น. 
คลินิคพิเศษ
13.00-16.00น. 
จันทร์ พ.ดนุพล/พ.ชลธร ผู้ป่วยนัด : พ.ภูริบันน์

ผู้ป่วยนัด : พ.อารักษ์

พ.ดนุพล หรือ พ.ชลธร ศัลยกรรมเด็ก : พ.ปัณฑารีย์

ศัลยกรรมประสาท : พ.ประเสริฐ

อังคาร  พ.ประพงษ์/ พ.ไพบูลย์ ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุรเชาวน์  พ.ประพงษ์ หรือ พ.ไพบูลย์ ทางเดินปัสสาวะ : พ.นิติ
พุธ พ.ประสงค์ หรือ พ.อารักษ์ ศัลยกรรมเด็ก : พ.โสรัตยา

ผู้ป่วยนัด : พ.ไพบูลย์

พ.ประสงค์ หรือ พ.อารักษ์ ทางเดินปัสสาวะ : พ.สมยศ

ศัลยกรรมประสาท : พ.สมบัติ

พฤหัสบดี พ.วรัญญู

พ.สมพงษ์

 ศัลยกรรมตกแต่ง : พ.สุเทพ พ.วรัญญู หรือ พ.สมพงษ์ ทางเดินปัสสาวะ : พ.พิทยา

ศัลยกรรมประสาท : พ.กฤตพล

ศุกร์ พ.บัณฑิต

พ.ภูริบันน์

ผู้ป่วยนัด : พ.วรัญญู

ศัลยกรรมประสาท : พ.ปฐมฤกษ์

 พ.บัณฑิต หรือ พ.ภูริบันน์