ห้องตรวจอายุรกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1)

  • ตรวจโรคอายุรกรรมทั่วไป ทุกวันราชการ เวลา 08.30-16.00 น.
  • ตรวจโรคเบาหวาน ทุกวันราชการ เวลา 08.30-12.00 น.
วัน คลีนิคพิเศษ(เฉพาะผู้ที่มีใบนัด)
เวลา 10.30-12.00 น. เวลา 13.00-15.00 น.
 จันทร์ โรคหอบหืด : พ.ศิริญญา  โรคหัวใจ : พ.ประจักษ์/พ.สุรชัย/พ.พิธา/พ.ศศิกานต์/พ.ปวิช/พ.ไรวินทร์

ระบบทางเดิน : พ.พิพัฒ

อังคาร โรคไต : พ.ณรงค์ศักดิ์/พ.พัทธนันท์/พ.อุดมศักดิ์/ พ.สุธาสินี

โรคไทรอยด์-ต่อมไร้ท่อ : พ.ณรงค์

อายุรกรรมประสาท : พ.สราวุธ

โรคผิวหนัง : พ.ณัฐณิชา

โรคติดเชื้อ : พ.วิวัฒน์ หาญ…PCU

โรคไต : พ.ณรงค์ศักดิ์ / พ.พัทธนันท์ / พ.อุดมศักดิ์  / พ.สุธาสินี

พุธ อายุรกรรมประสาท:พ.เบญจมาภรณ์

โรคต่อมไร้ท่อ :  พ.จริญญา

อายุรกรรมประสาท : พ.เบญจมาภรณ์

โรคติดเชื้อ : วิวัฒน์ หาญ …PCU

พฤหัสบดี โรคปอด-ทรวงอก : พ.นพดล / พ.ศิริญญา

ระบบทางเดินอาหาร : พ.พินิจ

โรคผิวหนัง : พ.สุธี

ศุกร์ โรคต่อมไร้ท่อ : พ.จริญญา โรควัณโรคปอด : พ.นพดล / พ.ศิริญญา…PCU

 

ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1)

วัน สูติ-นรีเวชทั่วไป
9.00-12.00น.
คลินิคพิเศษ
11.00-12.00น.
สูติ-นรีเวชทั่วไป
13.00-16.00น. 
คลินิคพิเศษ
13.00-16.00น. 
จันทร์ พ.มัลลิกา คลินิกวัยงาม (พ.มัลลิกา)
อังคาร พ.มัลลิกา/ พ.พิชิต ตรวจปากมดลูกด้วยกล่องส่องขยาย (พ.พิชิต) พ.วนิชชา
พุธ พ.มัลลิกา/ พ.ภรณี พ.ฤชา ตรวจปากมดลูกด้วยกล่องส่องขยาย (พ.ภรณี)
พฤหัสบดี พ.มัลลิกา/ พ.พิชิต ตรวจปากมดลูกด้วยกล่องส่องขยาย (พ.พิชิต) พ.กัญญารัตน์
ศุกร์ พ.มัลลิกา/ พ.ภรณี ตรวจปากมดลูกด้วยกล่องส่องขยาย (พ.ภรณี)