ห้องตรวจเด็ก

ตรวจโรคเด็กทั่วไป ทุกวันราชการเวลา 08.30-16.00 น.

วัน คลินิคพิเศษ (เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบนัด)
เวลา 10.00-12.00น.
จันทร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด : พ.อัจฉรา
โรคมะเร็งและโรคเลือด : พ.อัจจิมา
อังคาร โรคระบบประสาท : พ.วิศาลศักดิ์
พิการและพัฒนาการช้า : พ.กล่องทิพย์
เด็กน้ำหนักผิดปกติ 13.00น. : พ.พรมนัส
โรคเลือด : พ.บังอร
โรคหอบ 13.00 น. : พ.ชิตพงษ์
พุธ ทารกที่มีความเสี่ยงสูง : พ.ภัทราพร / พ.รุ่งระวี
โรคเลือด : พ.อัจจิมา
โรค BPD : พ.พรมนัส
พฤหัสบดี โรคไต : พ.รติกร
โรคติดเชื้อและต่อมไร้ท่อ : พ.สมนึก
กุมารเวชกรรม-ส่งเสริมสุขภาพ ( 12.00–16.00 น.)
กุมารเวชกรรม New born (10.00 น.): พ.ภัทราพร/ พ.รุ่งระวี
ศุกร์ โรคภูมิแพ้ / โรคหอบหืด : พ.สุปรียา
โรคเลือด : พ.บังอร
โรคหัวใจ : พ.อัจฉรา