ห้องไตเทียม โรงพยาบาลสระบุรีได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม