โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพงานโรคไต ในเขตสุขภาพครั้งที่ 1