โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณบริษัทแสงทองเภสัช จำกัด ร้านไทยฮั่วฮวดและบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด