โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณปริญญา วันทา (เฮียทุย)