โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณธงชัย เชียงดา และครอบครัว