โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้บริจาค จากห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลานิล / ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีบุญ