โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่สุทธิวรรณ โชคชัยณรงค์