โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณทวี-คุณนฤวรรณ เอกสุวรรณเจริญ