โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณเพ็ญจันทร์ อมรเวชสันติ และเพื่อนๆ