โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ทรัพย์มหาทวี จำกัด