โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด