โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวีระพงษ์ – คุณรัชชดา สายศิลปี