โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี