โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ จิตอาสาสาธารณสุข ชุมชนแก่งขนุน ชุมชนเขาคูบา ชุมชนดาวเรือง และชุมชนหลัง บขส.สระบุรี