โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1