โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ พญ.ณัฐธิดา วงศ์มโนวิสุทธิ์