โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ บลจ.กรุงไทย