โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณอำไพ ผูววิทยา และครอบครัว