โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณชื่นฤทัย วิลาสเรืองกิจ