โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)