โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแม่เอง แหยมเชื้อ และครอบครัว