โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)