โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวุฒิชัย ธวัชชัยวิรุตษ์ และคณะ