โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC)