โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวัลลาภัณทร์ ฑุติกานนท์ และบจก.นพปฏล