โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เยาวราชมังกรทอง (เอ็มโกลด์) จำกัด