โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บจก.เอสเค ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล